A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Womanity Media & Events Kft. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.womanityfesztival.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

Felhasználási feltételek

A www.videkveled.hu használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a használatára és szolgáltatásaira vonatkozó felhasználási feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Szolgáltató adatai:

Név: Womanity Media & Events Kft.

Székhely: 6931, Apátfalva Templom u. 74.

Cégjegyzékszám: 06-09-021426

Adószám: 24991528-2-06

E-mail cím: videkveled@gmail.com

Telefonszám: +36 20 340 4510

Honlap: www.videkveled.hu

2. A Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató által nyújtott – Online rendezvény felvételeinek online formában történő hozzáférhetősége – szolgáltatás célja, hogy a VIDÉKVELED rendezvény előadásai hosszútávon is  megtekinthetőek legyenek a Szolgáltatást megrendelők számára. 

A rendezvény szponzorai által biztosított kuponokért a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató kizárólag közvetítőként szerepel és csak a kedvezmény elérhetőségét adja át. A kuponon található ajánlat tartalmáért, annak esetleges hibáiért a kizárólag kedvezményt felajánló vállalkozás felel. Az árkedvezmények érvényesítésével kapcsolatban cégünk semmilyen felelősséget nem vállal! Arról, hogy melyik kupon milyen módon váltható be kedvezményt felajánló vállalkozás weboldalán tájékozódhat.

A Szolgáltató nem felel az on-line felhasználható kuponok felhasználásának olyan esetleges korlátozásáért, amely az internet, a távközlési hálózat, a felhasználó eszköze vagy az azon futó alkalmazások miatt keletkezik. 

3. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a www.womanityfesztival.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a szolgáltatás megrendelésével jön létre. A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük.

A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.
 
4. Szerződés teljesítése

A Szolgáltató a megrendelésről visszaigazolást küld emailben, valamint az eseményt követő 3. napig bezárólag emailben elküldi a hozzáféréseket az online elérhető videókhoz, valmint a szponzorok által felkínált kedvezményekhez.

5. A megbízási díj teljesítése

Megrendelés során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes elérhetőségeit, e-mail címét, amelyre a Szolgáltató díjbekérőt küld. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott adatai valósak. 

6. Számlázás

A megrendelés összegének elutalását követő 8 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet emailen keresztül juttat el a Megrendelőhöz. A Megrendelő az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

7. Elállási/Felmondási jog

Online termék esetén Megrendelésének elküldésével határozottan lemond az elállási jogáról a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján. A megrendelést teljesítettnek kell tekintenünk, amennyiben a fájl elérését, linkjét tartalmazó e-mail a megrendelőnek elküldésre került.

8. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

9. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.videkveled.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató és részben az Előadók tulajdonát képezi. A felvételek és a kedvezmények át nem ruházhatóak. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére – felvételek online elérhetővé tétele, nyilvános vetítés, harmadik félnek történő átadás esetén- 1,500 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

10. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

11. A szerződés hatálya

A szerződés 6 hónap időtartamra jött létre. A Szolgáltató ezen időszakon felül nem köteles biztosítani a videók elérhetőségét.

12. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

13. Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: videkveled@gmail.com